اورولوژی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک اورولوژی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502245 (تلفن مستقیم کلینیک اورولوژی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک کلیه - اورولوژی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر رزاقی

متخصص کلیه (اورولوژی)

یکشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر سلطانزاده

متخصص کلیه (اورولوژی)

سه شنبه

17 – 13:30

خانم دکتر عزیز جلالی

متخصص کلیه (اورولوژی)

یکشنبه

پنجشنبه

12:30 – 8:30

11:30 – 8:30

آقای دکتر مشرفی

متخصص کلیه (اورولوژی)

شنبه

سه شنبه

12:30 – 8:30

 

آقای دکتر اطرج

متخصص اورولوژی

(فلوشیپ اندرولوژی و ناتوانی جنسی مردان)

چهارشنبه

14-16

آقای دکتر نادی

 

شنبه

17 – 13:30

آقای دکتر فاضلی

 

چهارشنبه

12:30 – 8:30