داخلی

 (کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی/ کلینیک تخصصی داخلی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260  (تلفن مستقیم کلینیک تخصصی داخلی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک تخصصی داخلی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر نادری

متخصص داخلی

شنبه

17 – 13:30

آقای دکتر موسوی

 

یکشنبه

12 – 08:30