نوار عصب و عضله

(کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی/ بخش نوارعصب و عضله)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260  (تلفن مستقیم بخش نوارعصب و عضله)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

 نوار عصب و عضله

نام پیراپزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم ملکی

نوار عصب و عضله

یکشنبه

چهارشنبه

12:30 – 8:30

17 – 13:30