ارتوپدی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک ارتوپدی)

 برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502274 (تلفن مستقیم کلینیک ارتوپدی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک تخصصی ارتوپدی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر حنفی زاده

فوق تخصص زانو

چهارشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر دیانت

فوق تخصص دست

چهارشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر زمانی

فوق تخصص ارتوپدی اطفال

دوشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر سری

متخصص ارتوپدی

دوشنبه

پنجشنبه

12:30 – 8:30

11:30 – 8:30

آقای دکتر شرافت وزیری

فوق تخصص زانو

چهارشنبه

17 – 15:30

آقای دکتر علیمرادی

متخصص ارتوپدی

شنبه

یکشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر فرهادی

متخصص ارتوپدی

سه شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر مرادی

فوق تخصص دست

یکشنبه

دوشنبه

17 – 13:30

12:30 – 8:30

آقای دکتر وطن پور

متخصص ارتوپدی

یکشنبه

سه شنبه

12:30 – 8:30

17 – 8:30

آقای دکتر وفایی فر

متخصص ارتوپدی

شنبه

12:30 – 8:30