جراح عمومی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک جراحی عمومی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

 

85502000 (تلفن گویا)

85502249 (تلفن مستقیم کلینیک جراحی عمومی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک جراحی عمومی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر پهلوانی

متخصص جراحی عمومی

یکشنبه

12:30 – 8:30

 

آقای دکتر رحمانی

متخصص جراحی عمومی

شنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر شیبانی

متخصص جراحی عمومی

چهارشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر صادقیان

فوق تخصص جراحی کودکان

یکشنبه

17 – 13:30

خانم دکتر مرادخانی

متخصص جراحی عمومی

دوشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر میر حسینی

متخصص جراحی عمومی

دوشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر وحیدنیا

متخصص جراحی عمومی

سه شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر شمس الدینی

متخصص جرح عمومی

دوشنبه

14:00-15:30