زنان

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک زنان)

 برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502249 (تلفن مستقیم کلینیک زنان)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک زنان

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر احمدی

متخصص  زنان

شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر احمدی

متخصص  زنان

یکشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر احمری

متخصص  زنان

پنجشنبه

11:30 – 8:30

خانم دکتر اشتری

متخصص  زنان

چهارشنبه

17 – 13:30

خانم دکتر بحرینی

متخصص  زنان

پنجشنبه

11:30 – 8:30

خانم دکتر جهانگردی

متخصص  زنان

سه شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر خیری

متخصص  زنان

یکشنبه

17 – 13:30

خانم دکتر دادو

متخصص  زنان

چهارشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر زیبانژاد

متخصص  زنان

یکشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر شریفی

متخصص  زنان

دوشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر علیمحمدیان

متخصص  زنان

سه شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر فرزانه کاری

متخصص  زنان

چهارشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر فروغیان

متخصص  زنان

شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر کاظمی

فوق تخصص انکولوژی زنان

سه شنبه

17 – 13:30

خانم دکتر کرمانی

متخصص  زنان

دوشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر مغازه

متخصص  زنان

شنبه

17 – 13:30

خانم دکتر حسینی 

متخصص زنان فلوشیپ لاپاراسکوپی

سه شنبه

14:00-17