زنان

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک زنان)

 برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502249 (تلفن مستقیم کلینیک زنان)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک زنان

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر مریم احمدی

متخصص  زنان

شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر سیمین احمدی

متخصص  زنان

یکشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر احمری

متخصص  زنان

پنجشنبه

11:30 – 8:30

خانم دکتر بحرینی

متخصص  زنان

شنبه

17 – 13:30

خانم دکتر جهانگیری

متخصص  زنان

سه شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر خیری مطلق

متخصص  زنان

یکشنبه

17 – 13:30

خانم دکتر زیبانژاد

متخصص  زنان

یکشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر علیمحمدیان

متخصص  زنان

سه شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر فرزانه کاری

متخصص  زنان

چهارشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر فروغیان

متخصص  زنان

شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر کرمانی

متخصص  زنان

دوشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر مغازه

متخصص  زنان

چهارشنبه

17 – 13:30

خانم دکتر حسینی 

متخصص زنان فلوشیپ لاپاراسکوپی

سه شنبه

14:00-17

خانم دکتر اشتری

متخصص  زنان

دوشنبه

17 – 13:30

خانم دکتر حسینیان

متخصص  زنان

پنجشنبه

11:30 – 8:30