نوار مغز و نوار ریه (اسپیرومتری)

(کلینیک های تخصصی/ بخش نوار مغز و ریه / اسپیرومتری)

 برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502234 (تلفن مستقیم بخش نوار مغز)

85502245 (تلفن مستقیم بخش نوار ریه/اسپیرومتری)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

<

کلینیک نوار مغز و نوار ریه (اسپیرومتری)

نام پیراپزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم تیموری

نوار مغز و نوار ریه (اسپیرومتری)

شنبه

17 – 8:30