واحد بازرسی و نظارت

 

معرفی

این واحد بر حل مسائل و اصلاح آنها تمرکز کرده و در این راستا سعی دارد راهکارهایی علمی و کاربردی ارائه نماید.

نظارت و بازرسی در هر فعالیتی برای اصلاح و حل مشکلات و ارائه راه حل های مناسب و تصمیم گیری های مفید انجام می گردد.

حوزه بازرسی و نظارت در واقع براساس مأموریت قانونی خود، فعالیت های منظم و هدف داری انجام داده و اطلاعات مناسب، مفید و لازم را برای مدیریت اثر بخش و قابل اطمینان فراهم می کند.

بازرسی و نظارت برای مشکل آفرینی و سرزنش کارکنان بخش های مختلف ایجاد نشده، بلکه سعی دارد عیوب و نقص های موجود را شناسایی کرده و با کنترل، نظارت، هماهنگی، برنامه ریزی، سازماندهی و در نهایت اصلاح اقدامات و عملیات فرآیند ها در جهت اهداف سازمان قدم بردارد.

 

انواع بازرسی

1. بازرسی مستمر و مدون در قالب برنامه های تدوین شده منظم.

2. بازرسی موردی در محدوده موضوعی خاص و خارج از برنامه های زمان بندی شده.

3. بازرسی منتج از شکایت، که در راستای شکایات صورت گرفته و احقاق حق شاکی انجام می پذیرد.

 

شرح وظایف و سطح خدمات

1. نظارت بر فعالیت مراکز درمانی طرف قرار داد اعم از بیمارستان های خصوصی، داروخانه ها، درمانگاه ها و آزمایشگاه ها

2. رسیدگی و پیگیری شکایات بیماران

 

ساعات کار

 ساعت شروع به کار 8 صبح و پایان کار ساعت 14 می­باشد لذا بنابه ضرورت حضور همکاران تا ساعت 19 جهت ارائه خدمات می­ باشد.

 

محل استقرار واحد

ساختمان شماره 1 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما- طبقه 3

 

شماره تماس

مستقیم: 85502132

داخلی: 132