اطفال

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک اطفال)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

 

85502000 (تلفن گویا)

85502249 (تلفن مستقیم کلینیک اطفال)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک اطفال

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر طالبی

متخصص اطفال

سه شنبه

12:00 – 8:30

پنجشنبه

12:00 – 8:30

خانم دکتر ذوعلم 

متخصص اطفال 

شنبه 

8:30-12:00

 دوشنبه

 8:30-12:00

خانم دکتر قدسی

متخصص اطفال

یکشنبه

8:30-12:00

خانم دکتر آقایی

 

چهارشنبه

8:30-12:00