اطفال

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک اطفال)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

 

85502000 (تلفن گویا)

85502249 (تلفن مستقیم کلینیک اطفال)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک اطفال

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر بهفر

متخصص اطفال

سه شنبه

12:00 – 8:30

پنج شنبه

12:00 – 8:30

خانم دکتر ذوعلم 

متخصص اطفال 

شنبه 

8:30-12:00

 دوشنبه

 8:30-12:00

خانم دکتر طالبی

متخصص اطفال

یکشنبه-چهارشنبه

8:30-12:00