واحدمدارک پزشکی

بخش مدارک پزشکی مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما

 

معرفی

ادراه مدارك پزشكی مركز بهداشت و درمان در راستای سیاست‌های جاری مركز با مدیریت بر اسناد و مدارك پزشكی، هماهنگی و برنامه‌ریزی جهت تعیین نوبت بیماران، كنترل و نظارت برثبت دقیق و به هنگام اطلاعات در سیستم‌های نرم‌افزاری،  جمع‌آوری آمار و اطلاعات واحد درمان و گزارش‌دهی آن به مراجع ذی‌صلاح را به عهده دارد.

 

شرح وظایف و سطح خدمات

1- افزایش رضایتمندی مراجعین ازطریق عملكرد دقیق و مناسب ضمن حفظ كرامت و احترام به منزلت ایشان.

2- مدیریت زمان جهت افزایش رفاه و رضایتمندی بیماران.

3- اساس برنامه ریزی و اطمینان جهت ادامه مراقبت از بیمار.

4- ابزار ارتباطی بین پزشكان و دیگر كار كنانی كه در امر مراقبت از بیمار سهیم می باشند.

5- ارائه آمار و اطلاعات دقیق و مناسب از عملكرد بخش درمان جهت كمك به امر تصمیم‌ گیری و برنامه‌ ریزی.

 

واحد‌های زیر مجموعه

1- تعیین نوبت تخصصی

2- تعیین نوبت دندانپزشكی

3- بایگانی تخصصی

4- بایگانی دندانپزشكی

5- واحد آمار