عفونی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک عفونی)

 برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502249 (تلفن مستقیم کلینیک عفونی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک عفونی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر حدادی

متخصص عفونی

یکشنبه

سه شنبه

17 – 13:30

خانم دکتر آشورزاده

 

دوشنبه

17 – 13:30