جراح مغز و اعصاب

 (کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی/ کلینیک جراحی مغز و اعصاب)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260  (تلفن مستقیم کلینیک جراحی مغز و اعصاب)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک جراحی مغز و اعصاب

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر عرب خرمند

متخصص جراحی مغزو اعصاب

دوشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر شهرابی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

چهارشنبه

09:30-11:30

دکتر شهریار کیهانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

یکشنبه

10:30-12:00