فیزیوتراپی

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک فیزیوتراپی)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502278 (تلفن مستقیم کلینیک فیزیوتراپی)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک فیزیوتراپی

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر دواتگران

متخصص فیزیوتراپی

یکشنبه 

 

سه شنبه 

 

 

 

پنجشنبه

17 – 14:00

 

 14:00-17

 

 

 

11:30 – 8:30