داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک داخلی مغز و اعصاب)

 برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502274 (تلفن مستقیم کلینیک داخلی مغز و اعصاب)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها) 

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک تخصصی داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر آذری نیا

متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

سه شنبه

12 – 08:30

آقای دکتر عظیمیان

متخصص داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

شنبه

سه شنبه

17 – 13:30