معاونت درمان و امور قراردادها

 

 

معرفی

برنامه ریزی، هدایت و نظارت بر عملیات بالینی، از اهداف اصلی این مدیریت بوده و مدیر درمان این مرکز همواره با نظارت دقیق بر فعالیت پزشکان، پیراپزشکان، دندانپزشکان و پرستاران تحت حوزه شاغل در این مرکز برای رسیدن به بالاترین سطح تعالی ممکن با امکانات موجود تلاش می کند.

بررسی فرایندهای درمانی، تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای بهبود فرایندها و عملکردها به منظور ایجاد رضایتمندی مراجعه کنندگان در راستای سیاست های سازمان صدا و سیما و جلب رضایت ریاست مرکز بهداشت و درمان از دیگر اهداف این مدیریت است.

مدیریت: دکتر سید حسن بزین

 

 

شرح وظایف و سطح خدمات

1-برنامه‌ريزى و ارائه طرح براى ارتقاى کيفى و کمى امور مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما

2-پيگيرى مسائل و مشکلات تشخيصى و درمانى موجود در مرکز و بررسى و ارائه راه حلهاى مناسب جهت رفع آنها

3- برنامه ريزى طرحهاى کوتاه مدت و دراز مدت و فعاليتهاى مرکز با توجه به امکانات هر يک از آنها به منظور ايجاد سهولت پذيرش بيماران و رضايتمندى ارباب رجوع

4- بررسى ضرورت گسترش واحدهاى تشخيصى و درمانى در مرکز با توجه به امکانات ، نيازها و سياستهاى سازمان صدا و سیما

5-برنامه ریزی برای توسعه و تعالی خدمات بالینی در خدمات تشخيصى درمانى

6-تامين و توزيع نيرو هاي تخصصي پزشكي در مرکز براساس سياستهاي سازمان صدا و سیما

7-برقراری نظام آمارى و اطلاعاتى در مورد کليه امور تشخيصى ودرمانى در مرکز

8-ایجاد هماهنگى هاى درون بخشى و بين بخشى جهت ارتقاى سطح کيفى امور درمانی

9-توانمندسازی نيروي هاي درماني در مرکز

10-انجام هماهنگى هاى لازم با رئیس محترم مرکز و کسب دستورالعملهاى مربوطه

11- تامين تجهيزات پزشکى و نظارت بر نحوه استفاده از آنها و هماهنگى کليه امور مرتبط با تجهيزات پزشکى

12-استفاده از فناوريهاي نوين اطلاعاتي و تجهيزاتي در صورت لزوم در مرکز

13-تهیه و ارسال گزارش عملكرد به مسئولين مربوطه

14-نظارت بر نحوه ارائه خدمات به کلیه بيماران

15- درخواست به موقع اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز

 

محل استقرار:  

ساختمان شفا شماره 2، طبقه 2

 

تلفن:

معاونت درمان    85502344

امورقراردادها    85502322

 

واحدهای زیرمجموعه

1-کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی

2-اورژانس

3-دندانپزشکی

4-پرستاری

5- امور قراردادها