تغذیه

 (کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی/ کلینیک تغذیه)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260  (تلفن مستقیم کلینیک تغذیه)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک تغذیه

نام پیراپزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم اصفهانیان

تغذیه

 دوشنبه

17 – 08:30 

سه شنبه

12:30 – 08:30

چهارشنبه

12:30 – 08:30