غدد


(کلینیک های تخصصی/ کلینیک غدد)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502245 و 85502260 (تلفن مستقیم کلینیک غدد)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک غدد

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر افشاریان

فوق تخصص غدد

یکشنبه

11:15 – 8:30

خانم دکتر جلالی

فوق تخصص غدد

دوشنبه

سه شنبه

16 – 14:15
16:30 – 14:30

خانم دکتر فتوک کیائی

فوق تخصص غدد

 

مرخصی

خانم دکتر قائمی

فوق تخصص غدد

یکشنبه

17 – 13:30