شنوایی سنجی (ادیومتری)

 (کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی/ بخش شنوایی سنجی-ادیومتری)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260  (تلفن مستقیم بخش شنوایی سنجی-ادیومتری)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک شنوایی سنجی (ادیومتری)

نام پیراپزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم ناصری

شنوایی سنجی

شنبه

سه شنبه

17 – 13:30

آقای بنی اسدی

شنوایی سنجی

شنبه

چهارشنبه

12:30 – 8:30

خانم فاطمی

شنوایی سنجی

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

پنج شنبه

12:30 – 8:30

17 – 8:30

12:30 – 8:30

11:30 – 8:30