اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اقدام شش ماهه دوم 95