پوست و مو

(کلینیک های تخصصی/ کلینیک پوست و مو)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260  (تلفن مستقیم کلینیک پوست و مو)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

کلینیک پوست و مو

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

خانم دکتر آقایی

متخصص پوست و مو

شنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر سامی

متخصص پوست و مو

سه شنبه

چهارشنبه

12:30 – 8:30

خانم دکتر غلامعلی

متخصص پوست و مو

چهارشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر میرسپاسی

متخصص پوست و مو

یکشنبه

12:30 – 8:30

آقای دکتر نخعی

متخصص پوست و مو

پنجشنبه

11:30 – 8:30

آقای دکتر مصطفایی

مصص پوست و مو

دوشنبه

12:30 – 8:30