پرستاری

 

 

شرح وظایف و سطح خدمات

سرپرست پرستاری:

- نظارت برعملکرد کلیه پرستاران و پرسنل و پیراپزشکان

- هدایت کارکنان برای دستیابی به ارتقاءدر ارائه ی مراقبتی ایمن؛ مناسب و اخلاقی به مددجویان

- التزام به انجام عملکرد حرفه ای بر اساس صداقت؛ یکپارچگی و احترام به همکاران و مددجویان

- مسئول پیگیری؛ ایجاد؛ بسط یا تغییر در سیاست های سازمانی و استانداردهای مربوط به مراقبت مبتنی بر شواهد موجود

- ارائه بازخورد های به موقع و دقیق به پرستاران و همکاران تیم درمانی و ترغیب و تبیین عملکرد صحیح و ایمن و همچنین تلاش برای یادگیری مداوم و بهبود سطح مراقبت

- ارزیابی عملکرد پرستاران و کادر درمان وبرحسب نیاز تغییر در عملکرد آنها

- به کار گیری بهترین و ایمن ترین استاندارد های درمانی و بالینی

پرستار:

- ارائه مراقبت موثر؛ ایمن و با کیفیت؛ با رعایت اصول اخلاقی حرفه ای

- مراحل مربوط به کسب رضایت آگاهانه از مددجو و خانواده/ بستگان را به دقت رعایت کرده و ضمن توضیح آن کلیه مستندات را در پرونده بیمار درج نماید.

- کلیه مشاهدات ومداخلات خود را در قالب اخلاقیات؛ قوانین و دستورالعمل های مربوط به سازمان؛ مستند سازی و ثبت نماید.

- اقدامات را بر اساس برنامه مراقبتی انجام دهد

- در هنگام تردید در انجام اقدامات درمانی از پزشک کمک بگیرد.

- تمامی اقدامات درمانی که برای مددجو انجام می شود در دفتر گزارش  پرستاری ثبت گردد.

- تکریم وانجام اقدامات لازم برای بهبود سلامت جسمی؛ روانی مددجو (طبق برنامه مراقبتی تعیین شده)

- ارائه گزارش و اقدامات پرستاری انجام شده دراعزام  بیمار به بیمارستان

- انجام اقدامات اولیه قلبی ریوی تا حضور تیم احیا

- انجام درمان های  تجویزی: دادن داروهای خوراکی؛ رکتال؛ تزریقی؛ مایعات وریدی؛ تزریق خون وفرآورده های آن؛ کنترل اثر درمان و پیشگیری از عوارض جانبی آنها؛ تغذیه کامل وریدی؛ انجام ECG ؛ گذاشتن سوند فولی؛ اتل گیری؛ کشیدن بخیه؛ برقراری خط وریدی (IV Line)

- مراقبت از سیستم عصبی (کنترل سطح هوشیاری بیمار و کنترل تحریکات محیطی)

- مراقبت از سیستم پوست (مراقبت از انواع زخم ها؛ کشیدن بخیه )

- کنترل جذب و دفع ؛بررسی و حفظ تعادل الکترولیتی

- کنترل علائم حیاتی

 

ساعات کار

ساعات کار پیراپزشکان از ساعت 8 صبح تا 14 می باشد . ساعات کار پرستاران از ساعت 8 صبح تا 14 و شیفت عصر از ساعت 14 تا 19 و شیفت شب از ساعت 19 تا 8 صبح فردا می باشد.

نام مسئول : صدیقه مریم شهروزی

 

محل استقرار واحد

ساختمان شماره 2 مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما(کوچه ترابنده)، طبقه اول

 

شماره تماس

85502141  و  85502189