مامایی

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: قبل از بستری و یا استفاده از خدمات درمانی آخرین اطلاعات را با امور قراردادها، اورژانس یا مددكاری هماهنگ فرمائید.

 

اورژانس: 85502156 و 85502115                   معاونت درمان و امورقراردادها: 88670317

 

مددکاری: 88773576                                       تائید نسخه و معرفی نامه: 85502228

  

ردیف نام  آدرس شماره
1 درمانگاه شبانه روزی امام خمینی (اسلامشهر) اسلامشهر، جاده ساوه، پایین تر از قاسم آباد، روبروی ثبت احوال 2223020-30