ارتوپدی فنی

 

قابل توجه مراجعه کنندگان محترم: قبل از بستری و یا استفاده از خدمات درمانی آخرین اطلاعات را با امور قراردادها هماهنگ فرمائید.

 

امورقراردادها:  85502382

تائید نسخه و معرفی نامه: 85502228 

      

 

با ارائه معرفی نامه

 

ردیف

نام

آدرس

شماره تماس

1

 

 

 

2