گوارش

 (کلینیک های تخصصی/ کلینیک گوارش)

برای ارتباط با تمامی کلینیک های تخصصی و فوق تخصصی، تعیین وقت، لغو نوبت و پرسیدن هرگونه سوال می بایست با شماره 85502000 (تلفن گویا) تماس بگیرید تا به داخلی موردنظر وصل شوید.

85502000 (تلفن گویا)

85502260 (تلفن مستقیم کلینیک گوارش)

ساعت تماس: 8.30 الی 12.30 (صبح ها)

13.30 الی 17 (عصرها)

پنجشنبه ها 8.30 الی 11.30

 

سوپروایزر بخش تخصصی

(درصورت عدم پاسخگویی هریک از کلینیک های تخصصی در ساعت اعلام شده با این شماره تماس بگیرید.)

 85502250   سوپروایزر بخش تخصصی

 

 

 

کلینیک گوارش

نام پزشک

تخصص

روز

ساعت

آقای دکتر سبزیکاریان

فوق تخصص گوارش

یکشنبه

17 – 13:30

آقای دکتر سیفی

متخصص داخلی (گوارش)

یکشنبه

پنج شنبه

12:30 – 8:30

11:30 – 8:30

خانم دکتر مصطفایی

متخصص داخلی (گوارش)

شنبه

دوشنبه

12:30 – 8:30