آخرین گالریها
همه گالریهای
گزارش تصویری از برگزاری طرح غربالگری برای کارمندان توسط مرکز بهداشت و درمان سازمان صداوسیما