بازدید دکتر حسینی و تیم کارشناسی مرکز بهداشت و درمان از بخش های مختلف سازمان