افتتاح بخش دوم کلینیک تخصصی وفوق تخصصی دندانپزشکی- بهمن96