اجرای طرح غربالگری بیماریهای غیر واگیر شایع توسط مرکز بهداشت و درمان سازمان در مرکز صدا و سیمای قزوین-تیر97