برگزاری کلاس پیشگیری از بیماری های شغلی مرتبط با محیط کار- مرداد97