مراسم تجلیل و تکریم از زحمات همکار محترم دکتر زهرا روشنی