تیم کوهنوردی مرکز بهداشت، درکه؛ مسیر پلنگ‌چال؛ سه‌شنبه ۶ آذر