برگزاری جلسه غربالگری سرطان کلورکتال در مرکز تحقیقات گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی - 8 دی 97