اجرای طرح غربالگری بیماری های غیرواگیرشایع در یزد بهمن 97