بازدید نوروزی ریاست محترم از همکاران مرکز- فروردین 98