برگزاری گردهمایی و هم اندیشی همیاران جدید سلامت- 26 تیر98