برگزاری جلسه کنترل عفونت ویژه واحد دندانپزشکی- مرداد98