برگزاری اردوی تفریحی ویژه خانواده توانخوهان-مرداد 98