تقدیر از کارکنان واحد انفورماتیک مرکز بهداشت- مهر98