برگزاری نمایشگاه «قند و پند» در ساختمان اداری- آبان 98