آخرین گالریها
همه گالریهای
اقدامات مرکز بهداشت برای کرونا-اسفند98 تا خرداد99 (تب‌سنجی و توزیع محلول و ماسک در سازمان برای پیشگیری از کرونا)