افتتاح ساختمان جدید توان بخشی مرکز بهداشت و درمان-94