از دانش آموزان ممتاز توان خواه در جشن مهر و ماه تقدیر شد. سومین جشن مهر و ماه- مرداد97