گرامیداشت روزجهانی معلولان و توان خواهان در سازمان- آذر97