استقرار گروه پزشکی مرکز در ستادبحران
گروه پزشکی مرکز بهداشت و درمان سازمان از ابتدای شهریورماه از ساعت 19 الی 8 صبح در محل کمیته بهداشت و درمان ستادبحران مستقر خواهند شد.

 

براساس این گزارش گروه پزشکی مرکز بهداشت و درمان از تاریخ یکم شهریورماه سال جاری در شیفت شب از ساعت 19 الی 8 صبح در محل کمیته بهداشت و درمان ستاد بحران و حوادث غیرمترقبه سازمان مستقر و پذیرای مراجعان گرامی خواهند بود.

 

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 17 مرداد 1397

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.