برنامه مرداد ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، مرداد 98

 

 

جدول کشیک های پزشکان مرداد ماه 1398

مرداد

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریتهای جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

سه شنبه

صمدی *

توکلی *

نصیری

شایان شریف

        صباغ *

ورمزیاری *

تقدس نژاد

 

زنوزی *

 

 

معززی

 

 

 

 

 

2

چهارشنبه

امامی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

زارع قنواتی *

صباغ *

قطبی *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

3

پنج شنبه

قطبی *

صمدی *

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

اسکندری *

معززی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

4

جمعه

ایازی

صمدی *

 

 

 

صباغ *

اسکندری *

معززی *

معززی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

شنبه

قطبی *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

            چیمه *

صباغ *

شایان شریف

 

زارع قنواتی *

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

6

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زارع قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

7

دوشنبه

معززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی

 

ورمزیاری

 

 

امامی

 

 

 

 

 

8

سه شنبه

قطبی *

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه

ورمزیاری *

تقدس نژاد

 

زنوزی *

 

 

معززی

 

 

 

 

 

9

چهارشنبه

قطبی *

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

         صباغ *

اسکندری *

امامی

 

چیمه *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

10

پنج شنبه

توکلی *

ورمزیاری *

نصیری

شایان شریف

 

اسکندری *

صباغ *

امامی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

11

جمعه

ورمزیاری *

اسکندری *

 

 

 

چیمه *

صباغ *

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

شنبه

قطبی *

معززی *

قادری

نمازی زاده

        چیمه *

زنوزی *

شایان شریف

 

زارع قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

13

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زارع قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

14

دوشنبه

معززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی

 

ورمزیاری

 

 

امامی

 

 

 

 

 

15

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه

ورمزیاری *

قطبی *

 

زارع قنواتی *

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

16

چهارشنبه

امامی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

اسکندری *

صباغ *

قطبی *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

17

پنج شنبه

اسکندری *

ورمزیاری *

نصیری

شایان شریف

 

امامی *

زنوزی *

قطبی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

18

جمعه

شایان شریف

اسکندری *

 

 

 

امامی *

صمدی *

قطبی *

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

شنبه

قطبی *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

         چیمه *

صباغ *

شایان شریف

 

زارع قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

20

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زارع قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

21

دوشنبه

امامی

ایازی *

 

 

 

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی *

زنوزی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

رحمتی

شایان شریف

چیمه

ورمزیاری *

قطبی *

 

زنوزی *

 

 

امامی

 

 

 

 

 

23

چهارشنبه

امامی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

زارع قنواتی *

صباغ *

قطبی *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

24

پنج شنبه

معززی

توکلی *

زارع قنواتی

نمازی زاده

 

صباغ *

اسکندری *

زارع قنواتی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

25

جمعه

معززی *

اسکندری *

 

 

 

صباغ *

ایازی *

ورمزیاری

ورمزیاری º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

شنبه

قطبی *

معززی *

قادری

نمازی زاده

       چیمه *

زنوزی *

شایان شریف

 

زارع قنواتی *

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

27

یکشنبه

امامی

شایان شریف *

زارع قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صمدی *

زارع قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

28

دوشنبه

معززی *

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی

 

ورمزیاری

 

 

امامی

 

 

 

 

 

29

سه شنبه

زنوزی *

اسکندری *

 

 

 

شایان شریف *

ورمزیاری *

قطبی

قطبیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

چهارشنبه

امامی

تقدس نژاد *

رحمتی

نمازی زاده

زارع قنواتی *

اسکندری *

قطبی *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

31

پنج شنبه

اسکندری *

صمدی *

حمزه

شایان شریف

 

چیمه *

صباغ *

قطبی

 

 

 

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی- مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی- مدیرکل مرکز  بهداشت و درمان

 

تاریخ انتشار: دوشنبه 31 تیر 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.