برنامه شهریور ماه 97 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، شهریور 97

 

جدول کشیک های پزشکان شهریور ماه 1397

شهریور

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریت های جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

پنج شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

اسکندری

حمزه

شایان شریف

___

 

 

 

صمدی

صمدی

 

 

ورمزیاری مسئول کد 99

تاجیک

 

 

 

 

 

2

جمعه

توکلی

توکلی

توکلی º

__

___

____

شایان شریف مسئول کد 99

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صمدی

 

 

 

3

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

زنوزی

زنوزی

 

قطبی

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

4

یکشنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

محمودی مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

ورمزیاری

شایان شریف

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

5

دوشنبه

امامی

امامی

ایازی

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه مسئول کد 99

اورند مسئول کد 99

محمودی

محمودی

 

تقدس نژاد

 

 

شایان شریف

 

 

 

 

 

6

سه شنبه

نمازی زاده

شایان شریف

شایان شریف º

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

چیمه مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

قطبی

قطبی

اسکندری

 

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

7

چهارشنبه

امامی

امامی

اسکندری

رحمتی

روشنی

روشنی

قطبی مسئول کد 99

شایان شریف مسئول کد 99

محمودی

محمودی

 

 

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

8

پنج شنبه

زنوزی

زنوزی

زنوزی º

__

__

__

ورمزیاری مسئول کد 99

قطبی

قطبی

توکلی

 

 

 

9

جمعه

امامی

امامی

امامی º

__

__

__

شایان شریف مسئول کد 99

محمودی

محمودی

ایازی

 

 

 

10

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

زنوزی

زنوزی

 

قطبی

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

11

یکشنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

محمودی مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

ورمزیاری

شایان شریف

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

12

دوشنبه

امامی

امامی

ایازی

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه مسئول کد 99

اورند مسئول کد 99

محمودی

محمودی

 

تقدس نژاد

 

 

شایان شریف

 

 

 

 

 

13

سه شنبه

نمازی زاده

شایان شریف

شایان شریف º

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

چیمه مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

قطبی

قطبی

اسکندری

اورند

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

14

چهارشنبه

امامی

امامی

ایازی

رحمتی

روشنی

روشنی

قطبی مسئول کد 99

ورمزیاری مسئول کد 99

محمودی

محمودی

 

صباغ

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

15

پنج شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

صمدی

حمزه

شایان شریف

 

چیمه مسئول کد 99

ورمزیاری مسئول کد 99

تاجیک

تاجیک

 

 

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

16

جمعه

چیمه

چیمه

چیمه º

__

___

___

زنوزی مسئول کد 99

محمودی

محمودی

ایازی

 

 

 

17

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

نمازی زاده

روشنی

تقدس نژاد مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

زنوزی

زنوزی

 

قطبی

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

18

یکشنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

رحمتی

روشنی

شایان شریف

محمودی مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

ورمزیاری

شایان شریف

 

قطبی

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

19

دوشنبه

امامی

امامی

ایازی

قادری

نمازی زاده

روشنی

چیمه مسئول کد 99

اورند مسئول کد 99

شایان شریف

شایان شریف

 

تقدس نژاد

 

 

محمودی

 

 

 

 

 

20

سه شنبه

نمازی زاده

شایان شریف

شایان شریف

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

قطبی مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

چیمه

چیمه

اسکندری º

اورند

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

21

چهارشنبه

امامی

امامی

اسکندری

رحمتی

روشنی

روشنی

قطبی مسئول کد 99

ورمزیاری مسئول کد 99

محمودی

محمودی

 

صباغ

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

22

پنج شنبه

تقدس نژاد

تقدس نژاد

اسکندری

زارعی قنواتی

شایان شریف

____

چیمه مسئول کد 99

ورمزیاری مسئول کد 99

صمدی

صمدی

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

23

جمعه

زارعی قنواتی

زارعی قنواتی

تقدس نژاد

 

 

 

اورند مسئول کد 99

قطبی

قطبی

قطبی º

 

 

 

24

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

شایان شریف

روشنی

تقدس نژاد مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

زنوزی

زنوزی

 

اورند

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

25

یکشنبه

زنوزی

زنوزی

توکلی

زارعی قنواتی

روشنی

شایان شریف

محمودی مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

زارعی قنواتی

زارعی قنواتی

 

قطبی

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

26

دوشنبه

زارعی قنواتی

زارعی قنواتی

ایازی

قادری

روشنی

روشنی

قطبی مسئول کد 99

اورند مسئول کد 99

محمودی

محمودی

 

تقدس نژاد

 

 

امامی

 

 

 

 

 

27

سه شنبه

زنوزی

شایان شریف

شایان شریف º

تیزنوبیک

شایان شریف

روشنی

قطبی مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

چیمه

چیمه

زارعی قنواتی

اورند

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

28

چهارشنبه

محمودی

محمودی

اسکندری

__

___

___

صباغ مسئول کد 99

امامی

امامی

امامی º

 

 

 

29

پنج شنبه

ورمزیاری

ورمزیاری

ورمزیاری º

__

__

__

تقدس نژاد مسئول کد 99

زارعی قنواتی

زارعی قنواتی

زارعی قنواتی

 

 

 

30

جمعه

چیمه

چیمه

توکلی

__

__

___

ایازی  مسئول کد 99

زنوزی

زنوزی

زنوزی º

 

 

 

31

شنبه

امامی

امامی

اسکندری

قادری

شایان شریف

روشنی

تقدس نژاد مسئول کد 99

صباغ مسئول کد 99

زنوزی

زنوزی

 

قطبی

 

 

ورمزیاری

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار: یکشنبه 4 شهریور 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید