برنامه اسفند ماه 97 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، اسفند 97

 

جدول کشیک های پزشکان اسفند ماه 1397

اسفند

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریتهای جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

چهارشنبه

اسکندری

ایازی*

زارعی قنواتی

نمازی زاده

قطبی*

تقدس نژاد*

معززی

زارعی قنواتی*

 

زنوزی

 

 

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

2

پنج شنبه

امامی*

زنوزی*

حمزه

شایان شریف

 

قطبی*

صباغ*

ورمزیاری

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

3

جمعه

قطبی*

معززی*

 

 

 

صباغ*

صمدی*

صمدی*

امامی

امامیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

شنبه

قطبی*

زنوزی*

قادری

نمازی زاده

چیمه*

صباغ*

شایان شریف

 

ورمزیاری

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

5

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

رحمتی

شایان شریف

اسکندری*

صباغ*

صباغ*

زراعی قنواتی*

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

6

دوشنبه

قطبی*

ورمزیاری*

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

اورند*

زنوزی

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

7

سه شنبه

امامی*

توکلی*

نصیری

شایان شریف

اسکندری*

ورمزیاری*

تقدس نژاد

 

صباغ

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

8

چهارشنبه

اسکندری*

ایازی*

زارعی قنواتی

نمازی زاده

قطبی*

تقدس نژاد*

معززی

زارعی قنواتی

 

زنوزی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

9

پنج شنبه

معززی*

اسکندری*

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه*

صباغ*

قطبی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

10

جمعه

صمدی*

توکلی*

 

 

 

چیمه*

زنوزی*

قطبی

قطبیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

شنبه

تقدس نژاد

معززی*

قادری

نمازی زاده

صباغ*

زنوزی*

شایان شریف*

 

ورمزیاری

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

12

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

رحمتی

شایان شریف

اسکندری*

صباغ*

صباغ*

زارعی قنواتی*

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

13

دوشنبه

زنوزی

ورمزیاری*

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

اورند*

زارعی قنواتی*

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

14

سه شنبه

امامی*

توکلی*

نصیری

شایان شریف

چیمه*

ورمزیاری*

تقدس نژاد

 

صباغ

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

15

چهارشنبه

اسکندری*

ایازی*

زارعی قنواتی

نمازی زاده

قطبی*

تقدس نژاد*

معززی

زارعی قنواتی

 

زنوزی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

16

پنج شنبه

زارعی قنواتی*

صمدی*

زارعی قنواتی

شایان شریف

 

امامی*

اسکندری*

معززی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

17

جمعه

ورمزیاری

اسکندری*

 

 

 

صباغ*

صمدی*

امامی*

امامیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

شنبه

قطبی*

زنوزی*

قادری

نمازی زاده

چیمه*

صباغ*

شایان شریف

 

ورمزیاری

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

19

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

رحمتی

شایان شریف

اسکندری*

صباغ*

صباغ*

زارعی قنواتی*

 

ورمزیاری

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

20

دوشنبه

قطبی*

ورمزیاری*

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

اورند*

زنوزی

 

چیمه*

 

 

امامی

 

 

 

 

 

21

سه شنبه

امامی*

توکلی*

نصیری

شایان شریف

چیمه*

ورمزیاری*

تقدس نژاد

 

صباغ

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

22

چهارشنبه

اسکندری

ایازی*

زارعی قنواتی

نمازی زاده

قطبی*

تقدس نژاد*

معززی

زارعی قنواتی*

 

زنوزی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

23

پنج شنبه

معززی*

اسکندری*

نصیری

نمازی زاده

 

چیمه*

صمدی*

امامی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

24

جمعه

تقدس نژاد

صمدی*

 

 

 

چیمه*

صباغ*

زارعی قنواتی*

زارعی قنواتیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

شنبه

قطبی*

معززی*

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

زنوزی*

شایان شریف

 

ورمزیاری

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

26

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

رحمتی

شایان شریف

صباغ*

زنوزی*

زارعی قنواتی*

 

ورمزیاری*

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

27

دوشنبه

قطبی

توکلی*

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد*

اورند*

زارعی قنواتی*

 

چیمه*

 

 

امامی

 

 

 

 

 

28

سه شنبه

قطبی

صمدی*

زارعی قنواتی

شایان شریف

چیمه*

اسکندری*

زارعی قنواتی*

 

اسکندری

 

 

معززی

 

 

 

 

 

29

چهارشنبه

قطبی

ایازی

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

معززی*

زارعی قنواتی*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

دکتر فرهاد رحمتی ـ مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی ـ مدیرکل مرکز بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: پنج شنبه 2 اسفند 1397

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.