برگزاری کلاس تازه های بیماری های شغلی
واحد آموزش مرکز کلاس تازه های بیماری های شغلی ناشی از عوامل فیزیکی محیط کار را ویژه کارکنان محترم بهداشت و برخی از مسئولین مرکز برگزار می کند.

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید