برنامه تیر ماه 98 پزشکان اورژانس
برنامه ماهانه کاری پزشکان اورژانس مرکز بهداشت و درمان صدا و سیما، تیر 98

 

جدول کشیک های پزشکان تیر ماه 1398

تیر

روز

اورژانس مرکز بهداشت

متخصص

معرفینامه

فوریت های جام جم

صبح

عصر

شب

شب

صبح

عصر

صبح

عصر

شب

1

شنبه

شایان شریف

اسکندری*

قادری

نمازی زاده

چیمه *

زنوزی *

قطبی*

 

زارعی قنواتی*

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

2

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صباغ *

زارعی قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

3

دوشنبه

ورمزیاری

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی *

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

4

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

قادری

شایان شریف

صباغ *

صمدی *

قطبی*

 

زنوزی

 

 

معززی

 

 

 

 

 

5

چهارشنبه

معززی *

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

صباغ *

ورمزیاری *

امامی

 

اسکندری

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

6

پنج شنبه

اسکندری *

معززی *

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

توکلی *

امامی

 

 

 

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

 

7

جمعه

ایازی *

صمدی *

 

 

 

چیمه *

اسکندری *

امامی

امامی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

شنبه

توکلی *

اسکندری*

 

 

 

چیمه *

زنوزی *

معززی

معززیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

صباغ *

زارعی قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

10

دوشنبه

ورمزیاری

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی *

 

قطبی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

11

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

نصیری

شایان شریف

صباغ *

صمدی *

قطبی*

 

زنوزی

 

 

معززی

 

 

 

 

 

12

چهارشنبه

امامی

ورمزیاری *

نصیری

نمازی زاده

زارعی قنواتی*

تقدس نژاد *

معززی *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

13

پنج شنبه

اسکندری *

صمدی *

نصیری

شایان شریف

 

صباغ *

زنوزی *

قطبی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

14

جمعه

اسکندری *

ایازی *

 

 

 

امامی *

صباغ *

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

شنبه

شایان شریف *

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

صباغ *

قطبی

 

زارعی قنواتی

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

16

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

اسکندری *

زارعی قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

17

دوشنبه

ورمزیاری

ایازی *

قادری

نمازی زاده

تقدس نژاد *

اورند *

زنوزی *

 

قطبی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

18

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

نصیری

شایان شریف

صباغ *

صمدی *

قطبی *

 

زنوزی

 

 

معززی

 

 

 

 

 

19

چهارشنبه

امامی

تقدس نژاد *

نصیری

نمازی زاده

زارعی قنواتی *

صباغ *

قطبی *

 

چیمه

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

20

پنج شنبه

اسکندری *

معززی *

حمزه

نمازی زاده

 

چیمه *

ورمزیاری *

امامی

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

21

جمعه

قطبی *

صمدی *

 

 

 

صباغ *

اسکندری *

امامی

امامیº

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

شنبه

شایان شریف *

اسکندری*

قادری

نمازی زاده

چیمه *

صباغ *

قطبی

 

زارعی قنواتی *

 

 

تقدس نژاد

 

 

 

 

 

23

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

زارعی قنواتی

شایان شریف

         ورمزیاری *

صمدی *

زارعی قنواتی *

 

چیمه *

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

24

دوشنبه

ورمزیاری

ایازی *

رحمتی

نمازی زاده

تقدس نژاد *

صباغ *

زنوزی *

 

قطبی

 

 

امامی

 

 

 

 

 

25

سه شنبه

تقدس نژاد

توکلی *

قادری

شایان شریف

صباغ *

صمدی *

قطبی *

 

زنوزی

 

 

معززی

 

 

 

 

 

26

چهارشنبه

امامی

ورمزیاری *

رحمتی

نمازی زاده

زارعی قنواتی *

تقدس نژاد *

معززی *

 

چیمه

 

 

زنوزی

 

 

 

 

 

27

پنج شنبه

اسکندری *

         معززی *

زارعی قنواتی

شایان شریف

 

قطبی *

اورند *

زنوزی

زارعی قنواتی *

 

 

 

 

 

تاجیک

 

 

 

 

 

 

28

جمعه

شایان شریف *

ورمزیاری *

 

 

 

صباغ *

صمدی *

قطبی

قطبی º

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

شنبه

شایان شریف

زنوزی *

قادری

نمازی زاده

چیمه *

صباغ *

قطبی *

 

زارعی قنواتی *

 

 

اسکندری

 

 

 

 

 

30

یکشنبه

امامی

شایان شریف*

زارعی قنواتی

شایان شریف

ورمزیاری *

اسکندری *

زارعی قنواتی *

 

چیمه

 

 

نمازی زاده

 

 

 

 

 

31

دوشنبه

قطبی *

ایازی *

رحمتی

نمازی زاده

تقدس نژاد *

ورمزیاری *

زنوزی

 

چیمه

 

 

امامی

 

 

 

 

 

* مسئول کد 99

 

 

 

 

  دکتر فرهاد رحمتی؛ مسئول فوریت های جام جم و پزشکان اورژانس

دکترسیدحمید حسینی؛ مدیرکل مرکز  بهداشت و درمان

تاریخ انتشار: شنبه 1 تیر 1398

جهت ارتباط با سر دبیر و مسئول سایت می توانید با شماره تلفن 85502135 تماس بگیرید.