غربالگری در مرکز صدا و سیمای قزوین
مرکز بهداشت و درمان سازمان کلیه همکاران محترم مرکز صدا و سیمای قزوین را از نظر بیماری های غیرواگیر شایع غربالگری می کند.

 

تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397

جهت ارتباط با سر دبیر می توانید از ایمیل shefa@irib.ir استفاده نمایید